Ogólne zasady konkurencji

SHOWTIME DANCE

1. System konkurencji

SHOWTIME DANCE opiera się na otwartym systemie konkursowym. W konkursie może wziąć udział każdy, np. kluby taneczne, studia tańca, szkoły artystyczne, świetlice, szkoły, tancerze indywidualni itp. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zaakceptuje regulamin konkursu. Konkurs SHOWTIME DANCE ma charakter progresywny. Poszczególne rundy przebiegają w następujący sposób:

KWALIFIKACJE REGIONALNE

GRAND FINAL

Puchar Europy

KWALIFIKACJE REGIONALNE to eliminacje do GRAND FINALS. Następnie organizowany jest GRAND FINALS, czyli konkurs kwalifikacyjny do PUCHARU EUROPY. Zawodnicy kwalifikują się do następnej rundy na podstawie liczby punktów zdobytych za dane wykonanie. Organizator publikuje i ogłasza limit punktów do zdobycia w kolejnej rundzie dopiero po zakończeniu wszystkich etapów tej rundy. Jeśli choreografia osiągnęła minimalny limit punktów i więcej, zostanie automatycznie nominowana do następnej rundy.

2. Rejestracja

Rejestracja na konkurs SHOWTIME DANCE jest możliwa wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.showtime-dance.sk. Aplikant jest zobowiązany do rejestracji. W ramach swojego zarejestrowanego konta może logować się i zarządzać swoimi klubami tanecznymi, tancerzami, przedstawieniami tanecznymi, rejestracją na konkursy i płatnościami.

Termin składania zgłoszeń jest określony datą w szczegółach konkursu.

3. Dyscypliny i style tańca

Dyscypliny i style taneczne zostały opisane w sekcji Style taneczne.

4. Klasyfikacja liczby tancerzy

Solo (1 osoba)

Duo / Trio (2-3 osoby)

Grupa (4-7 osób)

Formacja (8 i więcej osób)

5. Wymagana długość występu

Solo: 1:30 – 02:30 min

Duo / Trio: 1:30 am – 2:30 am

Grupa: 2:30 – 04:00 min

Formacja: 2:45 – 5:00 min

6. Kategorie wiekowe

Mini: 5-8 lat

Dzieci: 9-11 lat

Juniorzy: 12-15 lat

Dorośli: 16-35 lat

Seniorzy: 36 lat +

Generacja: 5-36 + lat

Kategorię wiekową ustala się na podstawie wieku osiągniętego 1 stycznia danego roku.

W kategorii Solo zawodnicy mogą startować tylko w określonej kategorii wiekowej.

W kategorii Duo / Trio brany jest pod uwagę wiek starszego tancerza.

W kategoriach Grupa i Formacja pod uwagę brany jest wiek najstarszego tancerza. Wyjątkiem może być jeden tancerz w przypadku Zespołu i dwóch tancerzy w przypadku Formacji, którzy nie są starsi o więcej niż rok od kategorii wiekowej. O wyjątek należy wystąpić na piśmie (e-mailem).

Kategoria wiekowa „generacja” obejmuje tancerzy w wieku od 5 lat.

7. Kategorie występów

Klasa „A”:

Obejmuje tancerzy, którzy tańczą od wielu lat, co wiąże się z wyższym poziomem występów. Zawodnicy, którzy brali już udział w kilku zawodach krajowych lub zagranicznych, muszą zostać sklasyfikowani w kategorii „A”.

Klasa „B”:

Obejmuje tancerzy, którzy są początkujący i mają niższy poziom występów.

Jury ma prawo do ponownego przydzielenia zawodników do kategorii „A” i „B” na podstawie wyników zawodów i uzyskanej punktacji.

8. Podstawowe informacje

Każdy tancerz startuje na własne ryzyko, tancerze poniżej są 18 lat pod opieką rodziców i trenera.

Prezentacja: trwa cały dzień, ważne jest, aby być przygotowanym do zawodów na czas zgodnie z harmonogramem poszczególnych zawodów.

Każdy klub otrzymuje kopertę zawierającą informacje o zawodach, wejściach tancerzy, zgłoszeniach trenerów, a dla większej liczby tancerzy 1 dodatkowe wejście na każdych 15 tancerzy.

Bilety: można kupić przy wejściu, wejście na halę sportową tylko z ważnym biletem.

Przebieg zawodów: Tancerz zobowiązany jest do stawienia się na scenie co najmniej 5 występów przed planowanym występem, a także jest zobowiązany do przekazania nagrania dźwiękowego na USB do DJ-ów. Każde nagranie audio musi znajdować się na osobnym nośniku USB. W razie potrzeby zalecamy przechowywanie kopii nagrań.

Harmonogram występów ma charakter orientacyjny i należy być przygotowanym do startu co najmniej 30 minut przed planowanym występem zgodnie z harmonogramem.

Zawodnik ma obowiązek wejść na scenę w ciągu 5 sekund od wprowadzenia przez prowadzącego zawody.

Akrobatyka: definiowana, gdy ciało nie dotyka ziemi. (flip, Flik Flak, wolne pętle…), z wyjątkiem skoków i elementów podnoszących. Pętle na ręce nie są definiowane jako akrobatyka.

Ostrzeżenie!

Podnoszenie (elementy polegające na podnoszeniu tancerza z ziemi przez innych tancerzy) w kategorii B w kategoriach MINI i DZIECI są zabronione !!

Muzyka: Tancerze zobowiązani są do przekazania technikom dźwięku nagrań na nośniku USB z oznaczeniem grupy tanecznej, tytułem wykonania, dyscypliną taneczną, kategorią wykonawczą, liczbą tancerzy, kategorią wiekową. Za muzykę towarzyszącą odpowiada trener tańca. Obecność trenera tańca grupy jest obowiązkowa dla DJ-ów. Każde nagranie audio musi znajdować się na osobnym nośniku USB. W razie potrzeby zalecamy przechowywanie kopii nagrań.

Parkiet taneczny: parkiet o wymiarach min. 10 x 10 m, dywan baletowy (balletizol). Zabrania się przebywania przed sceną podczas zawodów.

Sceneria, rekwizyty: W każdej dyscyplinie tanecznej dekoracje i rekwizyty są dozwolone tylko wtedy, gdy nie zagrażają bezpieczeństwu zawodników. Rekwizyty należy zabezpieczyć, aby nie uszkodzić baletizolu.

Nagrody: Pierwsze trzy miejsca puchary lub medale, dyplomy w każdej kategorii wiekowej.

Na ceremonię wręczenia nagród konieczne jest wystąpienie w kostiumie. Pod koniec ogłoszenia wyników jury przyznaje nagrody specjalne.

9. Ocenianie

Występ konkursowy można oceniać tylko wtedy, gdy wykonano co najmniej 50% produkcji konkursowej. Ponowny występ nie jest możliwy.

Technika

– Stopień trudności elementów tanecznych

– Wykonanie elementów tanecznych

– poziom wykonania technicznego i jakościowego w stosunku do wieku i wiedzy zawodników

– rytm

Choreografia

– oryginalność

– kreatywność

– spójność muzyczno-choreograficzną

– wykorzystanie przestrzeni

– zmiana elementów choreografii

Występ

– czytelność choreografii

– ekspresyjność

– atrakcyjność

– ogólne wrażenie

Sędziowie: wykwalifikowani sędziowie w każdym stylu tanecznym (3-5 osób).

Dyskwalifikacja

Jury dyskwalifikuje zawodnika, jeśli:

– występu nie można ocenić

– zawodnik nie stawi się w wyznaczonym czasie

Ranking:

W przypadku braku możliwości ustalenia rankingu w danej kategorii, ranking przyznawany jest na podstawie uzyskanych punktów, co decyduje również o nominacji do kolejnej rundy.

Kategoria „A”:

Złoto za 75 lub więcej punktów

Miejsce na srebrze 65 – 74,9 punktów

Miejsce brązowe poniżej 64,9

Kategoria „B”:

Małe rozmieszczenie złota powyżej 57 punktów

Małe srebrne miejsce 49 – 57,9 punktów

Małe miejsce brązowe do 48,9 punktu

10. Opłaty rejestracyjne:

Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie opłaty startowej w ramach propozycji konkursowych. Wpisowe uznaje się za zakończone w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym organizatora. Przy wnoszeniu opłaty startowej konieczne jest użycie numeru identyfiakcji płatności, który został nadany w zleceniu wpłaty w części opłaty za rejestrację internetową.

W przypadku braku wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika z zawodów.

W przypadku rezygnacji przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń opłata startowa zostanie zwrócona w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot wpisowego po upływie terminu zgłoszeń. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się w wyznaczonym czasie na swój występ, nie przysługuje mu zwrot wpisowego.

11. Zawody WINTERSHOW

WINTERSHOW opiera się na otwartym systemie rywalizacji. W konkursie może wziąć udział każdy, np. kluby taneczne, studia tańca, szkoły artystyczne, świetlice, szkoły, tancerze indywidualni itp. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zaakceptuje regulamin konkursu.

POKAZ WINTERSHOW jest konkursem jednorundowym i podlega tym samym zasadom co zawody SHOWTIME DANCE.

12. Zawody V4 Dance Cup

Zawody V4 Dance Cup oparte są na otwartym systemie rywalizacji. W konkursie może wziąć udział każdy, np. kluby taneczne, studia tańca, szkoły artystyczne, świetlice, szkoły itp. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zaakceptuje regulamin.

V4 Dance Cup jest konkursem jednorundowym i podlega tym samym zasadom, co SHOWTIME DANCE, z wyjątkiem liczby tancerzy. V4 Dance Cup dotyczy tylko choreografii grupowych i formacyjnych, chyba że organizator zrobi wyjątek.

PaedDr. Lenka Kluchová

Director of SHOWTIME DANCE