Ogólne zasady konkurencji

SHOWTIME DANCE

1. System konkurencji

SHOWTIME DANCE opiera się na otwartym systemie konkursowym. W konkursie może wziąć udział każdy, np. kluby taneczne, studia tańca, szkoły artystyczne, świetlice, szkoły, tancerze indywidualni itp. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zaakceptuje regulamin konkursu. Konkurs SHOWTIME DANCE ma charakter progresywny. Poszczególne rundy przebiegają w następujący sposób:

KWALIFIKACJE REGIONALNE

GRAND FINAL

Puchar Europy / V4 DANCE CUP

KWALIFIKACJE REGIONALNE to eliminacje do GRAND FINALS. Następnie organizowany jest GRAND FINALS, czyli konkurs kwalifikacyjny do PUCHARU EUROPY / V4 DANCE CUP. Zawodnicy kwalifikują się do następnej rundy na podstawie liczby punktów zdobytych za dane wykonanie. Organizator publikuje i ogłasza limit punktów do zdobycia w kolejnej rundzie dopiero po zakończeniu wszystkich etapów tej rundy. Jeśli choreografia osiągnęła minimalny limit punktów i więcej, zostanie automatycznie nominowana do następnej rundy.

2. Rejestracja

Rejestracja na konkurs SHOWTIME DANCE jest możliwa wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.showtime-dance.sk. Aplikant jest zobowiązany do rejestracji. W ramach swojego zarejestrowanego konta może logować się i zarządzać swoimi klubami tanecznymi, tancerzami, przedstawieniami tanecznymi, rejestracją na konkursy i płatnościami.

Termin składania zgłoszeń jest określony datą w szczegółach konkursu.

3. Dyscypliny i style tańca

Dyscypliny i style taneczne zostały opisane w sekcji Style taneczne.

4. Klasyfikacja liczby tancerzy

Solo (1 osoba)

Duo / Trio (2-3 osoby)

Grupa (4-7 osób)

Formacja (8 i więcej osób)

5. Wymagana długość występu

Solo: 1:30 – 02:30 min

Duo / Trio: 1:30 am – 2:30 am

Grupa: 2:30 – 04:00 min

Formacja: 2:45 – 5:00 min

6. Kategorie wiekowe

Mini: 5-8 lat

Dzieci: 9-11 lat

Juniorzy: 12-15 lat

Dorośli: 16-35 lat

Seniorzy: 36 lat +

Generacja: 5-36 + lat

Kategorię wiekową ustala się na podstawie wieku osiągniętego 1 stycznia danego roku.

W kategorii Solo zawodnicy mogą startować tylko w określonej kategorii wiekowej.

W kategorii Duo / Trio brany jest pod uwagę wiek starszego tancerza.

W kategoriach Grupa i Formacja pod uwagę brany jest wiek najstarszego tancerza. Wyjątkiem może być jeden tancerz w przypadku Zespołu i dwóch tancerzy w przypadku Formacji, którzy nie są starsi o więcej niż rok od kategorii wiekowej. O wyjątek należy wystąpić na piśmie (e-mailem).

Kategoria wiekowa „generacja” obejmuje tancerzy w wieku od 5 lat.

7. Kategorie występów

Klasa „A”:

Obejmuje tancerzy, którzy tańczą od wielu lat, co wiąże się z wyższym poziomem występów. Zawodnicy, którzy brali już udział w kilku zawodach krajowych lub zagranicznych, muszą zostać sklasyfikowani w kategorii „A”.

Klasa „B”:

Obejmuje tancerzy, którzy są początkujący i mają niższy poziom występów.

Jury ma prawo do ponownego przydzielenia zawodników do kategorii „A” i „B” na podstawie wyników zawodów i uzyskanej punktacji.

8. Podstawowe informacje

Każdy tancerz startuje na własne ryzyko, tancerze poniżej są 18 lat pod opieką rodziców i trenera.

Prezentacja: trwa cały dzień, ważne jest, aby być przygotowanym do zawodów na czas zgodnie z harmonogramem poszczególnych zawodów.

Każdy klub otrzymuje kopertę zawierającą informacje o zawodach, wejściach tancerzy, zgłoszeniach trenerów, a dla większej liczby tancerzy 1 dodatkowe wejście na każdych 15 tancerzy.

Bilety: można kupić przy wejściu, wejście na halę sportową tylko z ważnym biletem.

Przebieg zawodów: Tancerz zobowiązany jest do stawienia się na scenie co najmniej 5 występów przed planowanym występem, a także jest zobowiązany do przekazania nagrania dźwiękowego na USB do DJ-ów. Każde nagranie audio musi znajdować się na osobnym nośniku USB. W razie potrzeby zalecamy przechowywanie kopii nagrań.

Harmonogram występów ma charakter orientacyjny i należy być przygotowanym do startu co najmniej 30 minut przed planowanym występem zgodnie z harmonogramem.

Zawodnik ma obowiązek wejść na scenę w ciągu 5 sekund od wprowadzenia przez prowadzącego zawody.

Akrobatyka: definiowana, gdy ciało nie dotyka ziemi. (flip, Flik Flak, wolne pętle…), z wyjątkiem skoków i elementów podnoszących. Pętle na ręce nie są definiowane jako akrobatyka.

Ostrzeżenie!

Podnoszenie (elementy polegające na podnoszeniu tancerza z ziemi przez innych tancerzy) w kategorii B w kategoriach MINI i DZIECI są zabronione !!

Muzyka: Tancerze zobowiązani są do przekazania technikom dźwięku nagrań na nośniku USB z oznaczeniem grupy tanecznej, tytułem wykonania, dyscypliną taneczną, kategorią wykonawczą, liczbą tancerzy, kategorią wiekową. Za muzykę towarzyszącą odpowiada trener tańca. Obecność trenera tańca grupy jest obowiązkowa dla DJ-ów. Każde nagranie audio musi znajdować się na osobnym nośniku USB. W razie potrzeby zalecamy przechowywanie kopii nagrań.

Parkiet taneczny: parkiet o wymiarach min. 10 x 10 m, dywan baletowy (balletizol). Zabrania się przebywania przed sceną podczas zawodów.

Sceneria, rekwizyty: W każdej dyscyplinie tanecznej dekoracje i rekwizyty są dozwolone tylko wtedy, gdy nie zagrażają bezpieczeństwu zawodników. Rekwizyty należy zabezpieczyć, aby nie uszkodzić baletizolu.

Nagrody: Pierwsze trzy miejsca puchary lub medale, dyplomy w każdej kategorii wiekowej.

Na ceremonię wręczenia nagród konieczne jest wystąpienie w kostiumie. Pod koniec ogłoszenia wyników jury przyznaje nagrody specjalne.

9. Ocenianie

Występ konkursowy można oceniać tylko wtedy, gdy wykonano co najmniej 50% produkcji konkursowej. Ponowny występ nie jest możliwy.

Technika

– Stopień trudności elementów tanecznych

– Wykonanie elementów tanecznych

– poziom wykonania technicznego i jakościowego w stosunku do wieku i wiedzy zawodników

– rytm

Choreografia

– oryginalność

– kreatywność

– spójność muzyczno-choreograficzną

– wykorzystanie przestrzeni

– zmiana elementów choreografii

Występ

– czytelność choreografii

– ekspresyjność

– atrakcyjność

– ogólne wrażenie

Sędziowie: wykwalifikowani sędziowie w każdym stylu tanecznym (3-5 osób).

Dyskwalifikacja

Jury dyskwalifikuje zawodnika, jeśli:

– występu nie można ocenić

– zawodnik nie stawi się w wyznaczonym czasie

Ranking:

W przypadku braku możliwości ustalenia rankingu w danej kategorii, ranking przyznawany jest na podstawie uzyskanych punktów, co decyduje również o nominacji do kolejnej rundy.

Kategoria „A”:

Złoto za 75 lub więcej punktów

Miejsce na srebrze 65 – 74,9 punktów

Miejsce brązowe poniżej 64,9

Kategoria „B”:

Małe rozmieszczenie złota powyżej 57 punktów

Małe srebrne miejsce 49 – 57,9 punktów

Małe miejsce brązowe do 48,9 punktu

10. Opłaty rejestracyjne:

Warunkiem udziału w konkursie jest wniesienie opłaty startowej w ramach propozycji konkursowych. Wpisowe uznaje się za zakończone w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym organizatora. Przy wnoszeniu opłaty startowej konieczne jest użycie numeru identyfiakcji płatności, który został nadany w zleceniu wpłaty w części opłaty za rejestrację internetową.

W przypadku braku wpłaty wpisowego w wyznaczonym terminie organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia zawodnika z zawodów.

W przypadku rezygnacji przed upływem terminu przyjmowania zgłoszeń opłata startowa zostanie zwrócona w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Nie ma możliwości ubiegania się o zwrot wpisowego po upływie terminu zgłoszeń. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się w wyznaczonym czasie na swój występ, nie przysługuje mu zwrot wpisowego.

11. Zawody WINTERSHOW

WINTERSHOW opiera się na otwartym systemie rywalizacji. W konkursie może wziąć udział każdy, np. kluby taneczne, studia tańca, szkoły artystyczne, świetlice, szkoły, tancerze indywidualni itp. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zaakceptuje regulamin konkursu.

POKAZ WINTERSHOW jest konkursem jednorundowym i podlega tym samym zasadom co zawody SHOWTIME DANCE.

12. Zawody V4 Dance Cup

Zawody V4 Dance Cup oparte są na otwartym systemie rywalizacji. W konkursie może wziąć udział każdy, np. kluby taneczne, studia tańca, szkoły artystyczne, świetlice, szkoły itp. W konkursie może wziąć udział każdy, kto zaakceptuje regulamin.

PaedDr. Lenka Kluchová

Director of SHOWTIME DANCE