Všeobecné pravidlá súťaže

 

SHOWTIME DANCE

1. Súťažný systém

Súťaž SHOWTIME DANCE je založená na otvorenom súťažnom systéme. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci t.j. tanečné kluby, tanečné štúdiá, ZUŠ, CVČ, školy, individuálni tanečníci atď. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí akceptujú tieto súťažné pravidlá. Súťaž SHOWTIME DANCE má postupový charakter. Jednotlivé kolá postupujú nasledovne:

REGIONÁLNE KVALIFIKÁCIE

GRAND FINÁLE

EURÓPSKY POHÁR / V4 DANCE CUP

REGIONÁLNE KVALIFIKÁCIE sú kvalifikačnými kolami na GRAND FINÁLE. Následne sa organizuje GRAND FINÁLE, ktoré predstavuje kvalifikačnú súťaž pre EURÓPSKY POHÁR. Súťažiaci sa kvalifikujú do nasledovného kola počtom získaných bodov za konkrétne vystúpenie. Organizátor uverejní a oznámi hranicu získaných bodov, ktorú je potrebné dosiahnuť k postupu do ďalšieho kola až po ukončení všetkých súťaží daného kola. Ak súťažiaci dosiahol minimálnu hranicu a viac bodov, ktoré sú zverejnené, tak automaticky získava nomináciu do ďalšieho kola.

2. Prihlasovanie

Do súťaže SHOWTIME DANCE sa prihlasuje výlučne elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.showtime-dance.sk . Prihlasovateľ je povinný sa zaregistrovať. V rámci svojho registrovaného účtu vie prihlasovať a spravovať svoje tanečné kluby, tanečníkov, tanečné vystúpenia, registráciu do konkrétnej súťaže a fakturáciu.

Uzávierkou prihlášok je deň, ktorý je stanovený v propozíciách súťaže.

3. Tanečné disciplíny a tanečné štýly

Tanečné disciplíny a štýly sú popísané v sekcií tanečné disciplíny.

4. Zaradenie počet tanečníkov

Solo (1 osoba)

Duo / Trio (2-3 osoby)

Skupina (4-7 osôb)

Formácia (8 a viac osôb)

5. Požadovaná dĺžka vystúpenia

Solo: 1:30 – 02:30 min

Duo / Trio: 1:30 – 2:30 min

Skupina: 2:30 – 04:00 min

Formácia: 2:45 – 5:00 min

6. Vekové kategórie

Mini: 5-8 rokov

Deti: 9-11 rokov

Juniori: 12-15 rokov

Dospelí: 16-35 rokov

Senior: 36 rokov +

Generačné: 5-36+ rokov

Veková kategória sa určuje na základe dosiahnutého veku k 1. januáru daného roka.

V kategórií Solo sa môže zúčastniť súťažiaci len v predpísanej vekovej kategórií.

V kategórií Duo/Trio sa berie do úvahy vek staršieho tanečníka.

V kategórií Skupina a Formácie sa berie do úvahy vek najstaršieho tanečníka. Výnimku môže tvoriť v prípade Skupiny jeden tanečník a v prípade Formácií dvaja tanečníci, ktorí sú maximálne o rok starší ako je stanovená veková kategória. O túto výnimku je potrebné požiadať organizátora súťaže písomne (e-mailom).

Veková kategória generačné zahŕňa súťažiacich vo veku 5 rokov a vyššie.

7. Výkonnostné kategórie

Trieda „A“:

Sem patria súťažiaci, ktorí už viac rokov tancujú, čím sa predpokladá ich vyššia kvalitatívna úroveň. Do kategórie „A“ je potrebné zaradiť výlučne tých súťažiacich, ktorý sa už zúčastnili niekoľkých domácich alebo zahraničných súťaží.

Trieda „B“:

Sem patria súťažiaci, ktorí sú začiatočníci a s nižšou kvalitatívnou úrovňou.

Porota má právo na preradenie súťažiacich medzi kategóriami „A“ a „B“ na základe súťažného vystúpenia a dosiahnutého bodového hodnotenia.

8. Základné informácie

Každý súťažiaci súťaží na vlastné nebezpečenstvo, tanečníci pod 18 rokov na zodpovednosť

rodičov a tanečného trénera.

Prezentácia: prebieha celý deň, dôležité je byť včas pripravený na súťaženie v zmysle harmonogramu konkrétnej súťaže.

Každý klub dostane obálku, v ktorej sú informácie o súťaži, vstupky pre tanečníkov, vstupky pre vedúcich, pri väčšom počte tanečníkov na každých 15 tanečníkov 1 náramok.

Vstupenky: je možné zakúpiť pri vchode, vstup do športovej haly je možný len s platnou vstupkou alebo vstupenkou.

Priebeh súťaže: Súťažiaci je povinný dostaviť sa k pódiu minimálne 5 vystúpení pred plánovaným vystúpením a taktiež je povinný odovzdať zvukovú nahrávku na USB zvukovým technikom. Každé zvuková nahrávka musí byť na samostatnom nosiči USB. Odporúčame mať kópiu nahrávok v zálohe pre prípad nenačítania zvukovej nahrávky.

Harmonogram vystúpení je orientačný a je potrebné byť pripravený na súťaženie minimálne 30 minút pred plánovaným vystúpením podľa harmonogramu.

Súťažiaci je povinný vystúpiť na pódium do 5 sekúnd od jeho uvedenia vedúcim súťaže.

Akrobacia: Je definovaná, keď sa telo nedotýka zeme. (saltá, Flik Flak, voľné premety …), výnimkou sú skoky a zdvíhacie prvky. Premety na rukách nie sú definované ako akrobacie.

Upozornenie!

Lifty (prvky, kde je tanečník pomocou iných tanečníkov zdvihnutý zo zeme) vo výkonnostnej kategórií B vo vekovej kategórií MINI a DETI sú zakázané!!

Hudba: Súťažiaci je povinný odovzdať zvukovým technikom hudobný sprievod na USB s riadnym označením tanečnej skupiny, názvu vystúpenia, tanečnej disciplíny, výkonnostnej kategórie, zaradenia počtu tanečníkov, vekovej kategórie. Za sprievodnú hudbu zodpovedá vedúci skupiny. Prítomnosť vedúceho skupiny je povinná pri zvukárovi. Každé zvuková nahrávka musí byť na samostatnom nosiči USB. Odporúčame mať kópiu nahrávok v zálohe pre prípad nenačítania zvukovej nahrávky.

Tanečný parket: Tanečný parket má rozmery najmenej 10 x 10 m, baletový koberec (baletizol). Počas súťaže je zakázané zdržiavať sa pred javiskom.

Scenérie, rekvizity: V každej príslušnej tanečnej disciplíne sú povolené kulisy a rekvizity len v prípade, že neohrozujú bezpečnosť súťažiacich. Rekvizity musia byť zabezpečené tak, aby nepoškodili baletizol.

Vecné ceny: Prvé tri miesta poháre alebo medaily, diplomy v každej vekovej kategórií.

Na slávnostné vyhlásenie výsledkov je potrebné dostaviť sa v súťažnom – choreografickom kostýme. Na konci vyhlásenia výsledkov sa udeľujú špeciálne ceny, ktoré nominuje porota.

9. Hodnotenie

Súťažné vystúpenie môže byť ohodnotené, len v prípade, že sa odsúťaží aspoň 50% súťažnej produkcie. Opätovné súťaženie nie je možné.

Technicka

– Úroveň obtIažnosti tanečných prvkov

– Prevedenie tanečných prvkov

– technická a kvalitatívna úroveň vystúpenia vo vzťahu k veku a k vedomostiam súťažiacich

– rytmus

Choreografia

– originalita

– tvorivosť

– súlad hudby a choreografie

– využitie priestoru

– zmena tvarov choreografie

Prevedenie

– čitateľnosť choreografie

– výrazový prejav

– zaujímavosti

– celkový dojem

Rozhodcovia: kvalifikovaní rozhodcovia v zastúpení každého tanečného štýlu (3-5 osôb).

Diskvalifikácia

Porota diskvalifikuje súťažiaceho, ak:

– súťažné vystúpenie nemôže byť posudzované

– súťažiaci sa nedostaví na vystúpenie podľa harmonogramu

Umiestnenie:

Ak v kategórii nie je možné určiť poradie, udeľuje sa umiestnenie na základe dosiahnutých bodov, podľa ktorých sa určí aj postup do ďalšieho kola.

„A“ kategória:

Zlaté umiestnenie 75 a viac bodov

Strieborné umiestnenie 65 – 74,9 bodov

Bronzové umiestnenie pod 64,9

„B“ kategória:

Malé zlaté umiestnenie nad 57 bodov

Malé strieborné umiestnenie 49 – 57,9 bodov

Malé bronzové umiestnenie do 48,9 bodov

10. Registračné a prihlasovacie poplatky:

Podmienkou pre účasť na súťaži, je úhrada štartovného v zmysle propozícií súťaže. Za úhradu štartovného sa považuje pripísanie finančných prostriedkov na účet organizátora. Pri úhrade štartovného je potrebné použiť variabilný symbol, ktorý bol pridelený v rámci platobného predpisu v časti platby on-line prihlasovania.

V prípade, ak štartovné poplatky nebudú uhradené v stanovenom termíne, organizátor si vyhradzuje právo na vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

V prípade odhlásenia sa zo súťaže pred uzávierkou prihlášok, štartovný poplatok bude vrátený vo výške 50% z uhradenej sumy. Po uzávierke prihlášok nie je možné nárokovať si vrátenie štartovného poplatku. V prípade, že sa súťažiaci nedostaví v stanovenom čase na svoje vystúpenie, tak nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku.

11. Súťaž WINTERSHOW

Súťaž WINTERSHOW je založená na otvorenom súťažnom systéme. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci t.j. tanečné kluby, tanečné štúdiá, ZUŠ, CVČ, školy, individuálni tanečníci atď. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí akceptujú tieto súťažné pravidlá.

Súťaž WINTERSHOW je pohárová jednokolová súťaž a vzťahujú sa na ňu primerane tie isté pravidlá ako na súťaž SHOWTIME DANCE.

12. Súťaž V4 DANCE CUP

Súťaž V4 DANCE CUP je založená na otvorenom súťažnom systéme. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci t.j. tanečné kluby, tanečné štúdiá, ZUŠ, CVČ, školy, atď. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí akceptujú tieto súťažné pravidlá.

Súťaž V4 DANCE CUP je finálové kolo kvalifikačných súťaží a vzťahujú sa na ňu primerane tie isté pravidlá ako na súťaž SHOWTIME DANCE, ak usporiadateľ nestanoví v propozíciách súťaže inak.

PaedDr. Lenka Kluchová

riaditeľka SHOWTIME DANCE